آموزش فصل اول (نهادها)

فصل اول فارسی سوم دبستان شامل درس های محله ی ما ، پدربزرگ ، زنگ ورزش و قصه ی تنگ بلور می باشد که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.