آموزش فصل پنجم ( هنر و ادب )

فصل هنر وادب شامل بخش ها ی هنرمند، من هنرمندم ، کودک زیرک ، فردوسی  و یک کلاغ / چهل کلاغ  می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به ان می پردازیم.