آموزش نشانه ها 2 ( دروس 16 تا 22 )

در این قسمت می خواهیم ادامه نشانه ها را در این ویدئوهای آموزشی ، آموزش بدهیم