آموزش دروس 1 تا 5 علوم تجربی اول دبستان

این بخش شامل درس های زنگ علوم ، سلام به من نگاه کن ، سالم باش/شاداب باش ، دنیای جانوران  و دنیای گیاهان می باشد که به صورت کامل به توضیح آن می پردازیم