آموزش فصل چهارم  ( تقارن و مختصات )

تو این فصل میخوایم با قسمت های مختلف تقارن و مختصات نظیر مرکز تقارن و تقارن مرکزی،دوران و محورهای مختصات آشنا بشیم