آموزش دروس 1 تا 5

این بخش شامل درس های زنگ علوم ، خوراکی ها ، مواد اطراف ما ، اندازه گیری مواد  و آب ماده ی با ارزش  می باشد که به صورت کامل به توضیح آن می پردازیم